Regulations

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH TIGER STAR

Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozowych przez TIGER STAR & SCHWAŁKOWSKI Sp. K.  określa wzajemne formalne i prawne relacje pomiędzy Klientem a TIGER STAR & SCHWAŁKOWSKI Sp. K. (zwana dalej „TIGER STAR”) i ma zastosowanie do wszelkich umów przewozu drogowego krajowego
i międzynarodowego zawieranych pomiędzy TIGER STAR a Klientem, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej lub o ile nie zostało określone w formie pisemnej pomiędzy TIGER STAR a Klientem.

Klient oświadcza, że przed zleceniem usługi przewozowej TIGER STAR zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go, jako integralną część zawartej umowy przewozu.

§ 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Nadawca – strona umowy przewozu zawartej z Przewoźnikiem, zwany dalej „Klientem”

1.2. Przewoźnik – strona umowy przewozu zawartej z Nadawcą

1.3. Odbiorca – podmiot, wskazany w treści zlecenia transportowego / umowy przewozu, do którego ma być dostarczona przesyłka

1.4. Załadowca – podmiot, u którego następuje fizyczne załadowanie przesyłki na środek transportu

1.5. Przesyłka – rzeczy objęte jedną umową przewozu; rzecz przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego lub w odniesieniu, do których Nadawca dostarczył przewoźnikowi jednym aktem informacji w inny sposób niż poprzez wystawienie dokumentu przewozowego

1.6. Doręczenie – wydanie Przesyłki Odbiorcy

1.7. Miejsce nadania – Siedziba Nadawcy lub inne miejsce wskazane przez Nadawcę, jako miejsce podjęcia przesyłki do przewozu

1.8. Miejsce dostawy – miejsce dostawy przesyłki wskazane przez Nadawcę

1.9. Dzień Roboczy – dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz świąt państwowych obowiązujących na terenie kraju, gdzie jest świadczona usługa przewozowa

1.10. Godziny Pracy – godziny pracy obowiązujące w dni robocze

1.11. Instrukcje – określenie specyficznych wymagań Klienta odbiegające od standardów określonych
w niniejszym Regulaminie

1.12. Kontener – urządzenie transportowe wielokrotnego użytku o konstrukcji trwałej wykorzystywany
do transportu lub łączenia towarów

1.13. Siła Wyższa – oznacza zewnętrzne okoliczności lub zdarzenia znajdujące się poza kontrolą TIGER STAR lub Klienta, które były niemożliwe do zapobieżenia lub przewidzenia w chwili zawierania umowy przewozu. W rozumieniu niniejszego Regulaminu siłą wyższą są w szczególności w szczególności takie okoliczności jak: wojna, strajki, złe warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali dla danego zjawiska pogodowego i uniemożliwiające realizację zawartej umowy przewozu, kontrole pojazdu przez uprawnione do tego organa władzy państwowej, wypadek drogowy, blokady dróg spowodowane robotami drogowymi, awaria pojazdu lub naczepy, akty prawne władzy ustawodawczej i wykonawczej uniemożliwiające zrealizowanie przewozu w terminie, zamieszki uliczne, w tym blokady dróg i manifestacje uliczne, przedostanie się imigrantów do wnętrza pojazdu.

1.14. Towary Niebezpieczne – towary niebezpieczne w rozumieniu Umowy ADR

1.15. Umowa ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 815).

§ 2. Realizacja usługi przewozowej

 1. Nadawca obowiązany jest wydać Przewoźnikowi przesyłkę w stanie umożliwiającym jej bezpieczny przewóz.
 1. Przewoźnik nie jest zobowiązany świadczyć usługę osobiście, tzn. może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części i nie wymaga to wcześniejszej zgody Nadawcy.
 1. Przyjmuje się, że Załadowca działa w imieniu i na rzecz Nadawcy. Nadawca odpowiada za działanie
  i zaniechanie działania Załadowcy jak za swoje własne.
 1. Klient gwarantuje prawidłowość i kompletność przekazanych danych w celu realizacji usługi przewozowej przez Przewoźnika.
 1. Klient zobowiązany jest przygotować i wydać przesyłkę do realizacji usługi przewozowej we właściwy sposób opakowany, sklasyfikowany, zabezpieczony, zaetykietowany i/ zaadresowany.
 1. O ile strony umowy przewozu nie ustaliły inaczej, załadunek, rozmieszczenie na pojeździe oraz rozładunek leży w gestii Klienta i Odbiorcy. Jeśli kierowca wykonuje te czynności na prośbę Załadowcy, lub wykonuje je bez zlecenia, na skutek okoliczności faktycznych, przyjmuje się, że wykonuje je on w imieniu i na ryzyko odpowiednio Załadowcy i Odbiorcy.
 1. Jeśli udzielone Przewoźnikowi zlecenie na przewóz dodatkowo zawiera zlecenie na wykonanie dodatkowych czynności, poza przewozem usług, jak transport opakowań zwrotnych lub zlecenie na usługę dostawy
  za pobraniem, itp., wymaga to indywidualnych ustaleń i pisemnego potwierdzenia przez Przewoźnika.
 1. W przypadku, gdy przesyłkę stanowi Ładunek ADR, Klient zobowiązany jest przekazać instrukcję awaryjną
  na wypadek wycieku lub uszkodzenia ładunku w czasie przewozu.
 1. Przewoźnik ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy:
 1. Przesyłka jest wadliwa lub opakowanie nie jest wystarczające, albo rzecz nie ma opakowania. 
 1. Przyjęcie Przesyłki do przewozu przez Przewoźnika nie jest równoznaczne z tym, że przesyłka została należycie opakowana i przygotowana do transportu przez Nadawcę.
 1. Przesyłka zawiera rzeczy wyłączone z przewozu na mocy niniejszego Regulaminu.
 1. Przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Zawartość przesyłki stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, bądź może uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.
 1. Przesyłka ze względu na swoją masę, zawartość lub rozmiary nie nadaje się do przewozu środkami transportowymi Przewoźnika.

§ 3. Wykaz rzeczy wyłączonych z przewozu

 1. Przewoźnik nie świadczy usług przewozu towarów, którymi są:
  1. Broń i amunicja, towary podwójnego zastosowania lub inne towarami, którymi obrót jest zabroniony
  1. Towary niebezpieczne należące do klasy I oraz VII Umowy ADR
  1. Towary spożywcze, które nie znajdują się w opakowaniu producenta
  1. Rośliny i żywe zwierzęta
  1. Zwłoki i szczątki ludzkie
  1. Krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, papiery wartościowe, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące
   w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę
   i pozostałe metale z grupy platynowców, których przewóz wymaga odrębnych zezwoleń i koncesji
  1. Produkty lecznicze w rozumieniu stawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne
  1. Dzieła sztuki, antyki, zbiory filatelistyczne i numizmatyczne, rękopisy, projekty lub wzory
  1. Towary, dla których jest wymagane oznakowanie znakami akcyzy (papierosy, wyroby tytoniowe, alkohol)
 1. Przesyłki, o których mowa w Pkt. 1, mogą być przedmiotem umowy przewozu, na warunkach szczególnych,
  po wcześniejszym uzgodnieniu z Przewoźnikiem

§ 4. Odpowiedzialność stron umowy przewozu

  1. Przewoźnik opowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozowej na zasadach określonych
   w Regulaminie oraz Konwencji o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów CMR –
   dla przewozów międzynarodowych; Prawa przewozowego – dla przewozów krajów.
 1. Przewoźnik odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej z Klientem umowy przewozu, chyba, że to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
  1. Wskutek siły wyższej.
  2. Okoliczności, których Przewoźnik nie mógł przewidzieć i których skutkom nie mógł zapobiec.
  3. Z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, niewywołanych przez Przewoźnika.
  4. Z  powodu  naruszenia  przez  Nadawcę  lub  Odbiorcę  przepisów  prawa  albo regulaminu.
  5. Z powodu naturalnych właściwości Przesyłki, na którą przewoźnik nie miał wpływu.
  6. Braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania towarów narażonych w ten sposób na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości.
  7. Podania w zleceniu transportowym lub w dokumencie przewozowym oświadczeń niezgodnych
   z rzeczywistością.
  8. Z innych przyczyn, o których mowa w przepisach Prawa Przewozowego oraz Konwencji CMR.
 2. Odszkodowanie należne od Przewoźnika nie może przewyższać:
  1. Za utratę, uszkodzenie lub ubytek Przesyłki – w wysokości szkody, nie wyższej jednak od zwykłej wartości utraconej lub uszkodzonej Przesyłki.
  2. Za utratę, uszkodzenie lub ubytek Przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak, niż zadeklarowana wartość Przesyłki
 1. Przewoźnik nie odpowiada za ubytki i uszkodzenia wewnątrz dostarczonych Przesyłek, jeżeli ich opakowania nie noszą śladu naruszenia.
 1. W razie częściowego uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w Pkt. 3.
 1. Roszczenie wobec Przewoźnika z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to ubytków lub uszkodzeń niewidocznych w chwili przyjęcia Przesyłki, zgłoszonych Przewoźnikowi na piśmie nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia Przesyłki jednak pod warunkiem udowodnienia, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia Przesyłki do transportu do chwili jej wydania Odbioru.
 1. W przypadku, gdy w umowie przewozu uzgodniono termin odbioru przesyłki, a nie został on dotrzymany przez Przewoźnika, należne odszkodowania obejmuje wartość poniesionej i udokumentowanej szkody, nie więcej jednak niż kwota przewoźnego uzgodniona przez Klienta i Przewoźnika.
 1. Nadawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkodę wynikłą z:
  1. Podania w Zleceniu, Liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych
   z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub/oraz nieprawidłowość dokumentów wymaganych do transportu,
  2. Wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych jeśli czynności ładunkowe wykonuje.
 1. Nadawca przesyłki w transporcie drogowym rzeczy odpowiada za wszelkie koszty, jakie poniósł lub/oraz mógłby ponieść Przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych, o których mowa powyżej.
 2. Nadawca ponosi koszty związane z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane dotyczące przesyłki, zawarte w Zleceniu lub Liście Przewozowym, są niezgodne ze stanem faktycznym.
 3. Przekazując przesyłkę do przewozu Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość paczki oraz jest świadomy wszystkich konsekwencji za podanie niewłaściwej zawartości lub włączenie do transportu artykułów wyłączonych z przewozu.
 4. W przypadku gdy co najmniej jedno z powyższych zdarzeń zaistnieje Przewoźnik ma prawo do odszkodowania
  w wysokości uzgodnionej pomiędzy Nadawcą a Przewoźnikiem.
 5. Nadawca odpowiada za wszystkie szkody jakie wyrządzi nadana przez Nadawca przesyłka pozostałym przesyłkom przyjętych do transportu przez Przewoźnika w ramach umowy nie będących własnością Nadawcy, a owe szkody zaistniały w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Nadawcę.
 6. Nadawca odpowiada za wszystkie szkody jakie wyrządzi ich przesyłka środkom transportu oraz mieniu Przewoźnika lub jego podwykonawców, a owe szkody zaistniały w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Nadawcę.
 7. Nadawca odpowiada za wszystkie szkody jakie wyrządzi opóźnienie na załadunku i/lub rozładunku.
 8. Gdy załadunek nie zostanie wykonany w dzień ustalony między Przewoźnikiem a Nadawcą, Przewoźnik ma prawo obciążyć Nadawcę by pokryć koszty wywołane opóźnieniem/przestojem nie ze swojej winy.
 9. Ponadto Klient odpowiada wobec Przewoźnika za szkody, o których mowa w przepisach prawa przewozowego oraz Konwencji CMR

§ 5. Przestoje

 1. Gdy załadunek lub rozładunek nie zostanie wykonany w ciągu 6 godzin lub czasu ustalonego między Przewoźnikiem
  a Nadawcą, Przewoźnik ma prawo obciążyć Nadawcę za każdą kolejną godzinę by pokryć koszty wywołane opóźnieniem/przestojem nie ze swojej winy.
 2. Koszty przestoju za każdą kolejną godzinę przestoju wynoszą 120zł netto/h.
 1. Jeżeli koszty przestoju dla Przewoźnika przewyższą kwotę 120zł netto/h Przewoźnik ma prawo obciążyć Nadawcę dodatkowymi kosztami przestoju, w wysokości jaką ponosi Przewoźnik.
 2. W przypadku braku zgody na opłatę za przestój Przewoźnik ma prawo do rozładunku i przechowania towaru
  na magazynie tymczasowym, czego koszt w całości zobowiązuje się pokryć Nadawca.

§ 6. Ubezpieczenie

 1. Przewoźnik posiada ubezpieczenie OCP na kwotę 150 000 € na każde zdarzenie.
 2. W celu ubezpieczenia Przesyłki na kwotę przewyższającą 150 000 € Klient proszony jest o bezpośredni kontakt
  z Przewoźnikiem na swój koszt.

§ 7. Reklamacje

  1.  
 1. Przewoźnik rozpatruje reklamacje wniesione w formie pisemnej.
 2. Za równoważną z formą pisemną uznaje się formę elektroniczną (via mail – )
 3. Prawo do wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy przewozu przysługuje:
  1. Nadawcy; do czasu doręczenia Przesyłki Odbiorcy.
  2. Odbiorcy, w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo, gdy Przesyłka zostanie doręczona Odbiorcy..
 4. Reklamacja, aby mogła zostać uznana za skutecznie wniesioną musi spełniać warunki formalne, określone
  w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 7 marca 2006 r.) Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.2).
 5. Reklamacje niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w Pkt. 4, uważa się za niewniesioną.
 6. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną.
 7. Nadawca nie jest uprawniony i nie może dokonywać kompensaty szkody z należnościami przysługującymi Przewoźnikowi bez jego wyraźnej, tj. pisemnej zgody.

§ 8. Należności i fakturowanie

 1. Przewoźnik nie wyraża zgody na wzajemne potrącenia należności bez wcześniejszego potwierdzenia przez Przewoźnika zgody na potrącenie.
 2. Faktura VAT za usługi zostaje wystawiona w miesiącu sprzedaży (rozładunku).
 3. W przypadku zleceń zbiorczych, gdzie rozładunki przypadają na 2 kolejne miesiące (przełom) – Faktura VAT Zostanie wystawiona w miesiącu ostatniego rozładunku.
 4. Faktura VAT zostanie wysłana przesyłką rejestrowaną w przeciągu 21 dni roboczych od momentu sprzedaży lub pocztą elektroniczną w przypadku zgody na taką formę dostarczenia FV przez klienta.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wynikającego z winy Operatora pocztowego.

§ 9. Postanowienia końcowe

  1.  
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, tj. Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 ze zm.) – dla przewozów międzynarodowych, oraz ustawy Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) – dla przewozów krajowych.
  1. Prawem właściwym dla umów przewozu zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów przewozu zawieranych po 06.08.2020r.

Contact

The administrator of your personal data is Tiger Star sp. z o.o. sp. k., Łojki, Ogrodowa 19, 42-290 Blachownia, NIP: 5732853621. Your data will be processed only for the purpose of handling the sent inquiry and as long as necessary to handle this inquiry. You have the right to access your data, rectify it, delete it, limit processing, object to processing and transfer data. You can also lodge a complaint with a supervisory authority. Providing data is voluntary, but necessary to handle the query. Legal basis: processing is necessary to take action at the request of the data subject before the conclusion of the contract. If you have questions, please contact us at: .